Kwaliteit.
Jarenlang is de Zorggroep BOAT gecertificeerd geweest volgens de ISO norm en heeft haar
kwaliteitsmanagement systeem daarmee voldoende op orde en geborgd.
Omdat het kwaliteitskompas dat is ontwikkeld voor de VG sector een belangrijke toevoeging is voor
de organisatie kiest ze er voor om in het vervolg hiermee te gaan werken vanaf 2024.


Waarom het kwaliteitskompas?
Door te gaan werken met dit kompas wil Zorggroep BOAT haar cliënten die professionele zorg,
ondersteuning of begeleiding krijgen, duidelijkheid te geven: wat mogen zij verwachten van de
professionals en de organisatie.
Het helpt onze medewerkers om zorg te verbeteren en te blijven leren en reflecteren.
Het helpt ons allemaal om voorwaarden voor kwaliteit te scheppen en het biedt inzicht in de
kwaliteit Daarmee levert het input op voor het (door ontwikkelen van) van beleid en biedt het
handvatten voor verantwoording naar externe partijen.


Het kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen. Dat zijn aanknopingspunten om dagelijks te
werken aan kwaliteit en zicht te krijgen op kwaliteit:
Bouwsteen 1 Het zorgproces rond de individuele persoon
Bouwsteen 2 Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking
Bouwsteen 3 Professionele ontwikkeling
Bouwsteen 4 Inzicht in kwaliteit


In de eerste drie bouwstenen schetsen we de kwaliteit van zorg en ondersteuning vanuit drie
perspectieven – die uiteraard altijd in een sociaal maatschappelijke context gezien moeten worden:

  • Als eerste vanuit het individu via een dialoog: wat heeft ieder persoon nodig als het gaat om de kwaliteit van bestaan? Is de ontvangen zorg en ondersteuning passend naar de wensen, behoeften en verlangens van mensen met een beperking en zijn of haar verwanten?
  • Als tweede vanuit groepsverband via een erkend cliëntervaringsinstrument: wat zijn de
    ervaringen van meerdere mensen over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen van de
    zorgaanbieder, en over hun kwaliteit van bestaan?
  • Als derde vanuit professionals over de invulling van hun rol en functioneren: wat hebben professionals nodig om hun professionele ontwikkeling vorm te geven en om de kwaliteit van zorg te verbeteren? En welke faciliteiten zijn daarvoor nodig?


Zo ontstaat zicht op kwaliteit: wat gaat goed en wil je behouden en wat kan verbeterd worden? Dit
komt samen in de vierde bouwsteen: Inzicht in kwaliteit. Zorgaanbieders geven alle betrokken
partijen inzicht in kwaliteit met behulp van een kwaliteitsbeeld, een voortgangsbericht, en met
visitatie voor een blik van buitenaf.


Dit geeft een totaalbeeld van wat goed gaat en wat nog beter kan. Er is een extra hoofdstuk
opgenomen waarin wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die organisaties hebben richting
professionals, zodat professionals op een goede manier invulling kunnen geven aan de bouwstenen.
Nog meer dan voorheen ligt de nadruk binnen dit kwaliteitskompas op het inzetten van
ervaringskennis, op eigen regie, op gelijkwaardigheid, op de mens. Want uiteindelijk gaat het om de
mensen die iets vinden van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Net als hun verwanten.