De kwaliteit van onze zorg heeft invloed op jouw kwaliteit van leven. Onze zorg helpt om jouw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te maken. Passende zorgkwaliteit en begeleiding vinden wij als BOAT erg belangrijk. Daarom kijken we steeds hoe we onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.


Het kwaliteitskompas

Door te gaan werken met een kwaliteitskompas wil BOAT haar bewoners duidelijkheid te geven. Wat mogen zij verwachten van de medewerkers en de organisatie.

Het kompas helpt onze medewerkers om zorg te verbeteren en te blijven leren en reflecteren.
Het kompas helpt ons allemaal om voorwaarden voor kwaliteit te scheppen en het biedt inzicht in de kwaliteit. Daarmee levert het informatie op voor het (doorontwikkelen van) beleid. Ook biedt het
handvatten voor verantwoording naar externe partijen.

4 Bouwstenen

Het kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen. Dat zijn aanknopingspunten om dagelijks te werken aan kwaliteit en zicht te krijgen op kwaliteit:

Bouwsteen 1 Het zorgproces rond de individuele persoon
Bouwsteen 2 Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking
Bouwsteen 3 Professionele ontwikkeling
Bouwsteen 4 Inzicht in kwaliteit


In de eerste drie bouwstenen schetsen we de kwaliteit van zorg en ondersteuning vanuit drie
perspectieven:

  • Als eerste vanuit het individu via een dialoog: Wat heeft ieder persoon nodig als het gaat om de kwaliteit van leven? Is de ontvangen zorg en ondersteuning passend naar de wensen, behoeften en de bewoner of de mensen om haar heen?
  • Als tweede vanuit groepsverband via een erkend meetinstrument: Wat zijn de
    ervaringen van meerdere mensen over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen van de
    zorgaanbieder, en over hun kwaliteit van bestaan?
  • Als derde vanuit professionals over de invulling van hun rol en functioneren: Wat hebben professionals nodig om hun professionele, persoonlijke ontwikkeling vorm te geven en om de kwaliteit van zorg te verbeteren? En welke faciliteiten zijn daarvoor nodig?


Zo ontstaat zicht op kwaliteit: Wat gaat goed en wil je behouden en wat kan er verbeterd worden? Dit
komt samen in de vierde bouwsteen:

  • Inzicht in kwaliteit. Zorgaanbieders geven alle betrokken partijen inzicht in kwaliteit met behulp van een kwaliteitsbeeld, een voortgangsbericht, en met visitatie voor perspectief vanuit buiten de organisatie.